אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות לאומן

 

תקנון אתר רביבוס

שלום וברוך הבא לאתר revivos (להלן: "האתר"). מפעיל האתר (להלן: "המפעיל") מאשר גישה אל אתר אינטרנט זה המצוי בשליטתו והידוע בשמו www.revivos.co.il וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר, הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

1.  הקדמה

1.1.    תנאים אלה, חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.2.    לשימת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.

1.3.    תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.4.    בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.5.    האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

1.6.    המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.7.    תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.8.    בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני  revivoel@gmail.com והמפעיל יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2. מטרת האתר

2.1.    אתר זה הינו אתר מכירות חברתיות של שירותים ומוצרים בתחום התיירות.  

3. תנאים לשימוש באתר

3.1.    השימוש באתר מוגבל למשתמש אשר עומד בכל התנאים שיפורטו להלן:

3.1.1. המשתמש הינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18.

3.1.2. למשתמש ישנו כרטיס אשראי ישראלי תקף. 

3.1.3. למשתמש ישנה כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

3.1.4. למשתמש תעודת זהות תקפה.

4. תהליך הרישום לאתר והזמנה של מוצר

4.1.    תהליך הרישום וההזמנה באתר יתכן וידרוש מהמשתמש את הפרטים הבאים;

4.1.1. פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.

4.1.2. תעודת זהות של המשתמש.

4.1.3. שם פרטי ומשפחה של המשתמש.

4.1.4. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

4.1.5. כתובת המגורים של המשתמש.

4.1.6. מספר הטלפון של המשתמש.

4.2.    על פי החוק, אינך מחוייב למסור את הפרטים המצויינים לעיל, אך ללא מסירת פרטים מלאים ומדוייקים, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.

4.3.    אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין.

4.4.    אם וכאשר המפעיל ימצא, כי פרטי הרישום או ההזמנה שמסרת אינם נכונים או מדוייקים, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שגרם למפעיל, מי מטעמו, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

5. אחריות

5.1.    המפעיל אינו מביע דעה ואינה תומך בשום תוכן, מוצר או שירות שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר. אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ על רכישתם של המוצרים והשירותים שניתנים דרך האתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

5.2.    המפעיל אינו מספק את המוצרים המוצעים לרכישה באתר. יודגש, המוצרים שרכישתם מתאפשרת דרך האתר מוצעים על ידי צדדים שלישיים שונים, כגון חברות, נותני שירותים, ספקים וכדומה (להלן: "נותני שירותים"), ולא על ידי מפעיל האתר עצמו. 

5.3.    האתר נועד לקשר בין נותני השירותים השונים והצרכנים, ובכל מקרה, המפעיל לא יחוב באחריות כלשהי בגין המוצרים והשירותים הנרכשים באתר. המפעיל אינו אחראי לגבי המוצרים, הטובין או השירותים הנרכשים דרך האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

5.4.    המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. המפעיל לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם המפעיל ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

5.5.    שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

5.6.    בשום מקרה המפעיל ו/או ספקיו ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

5.7.    הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

5.8.    בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

5.8.1. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;

5.8.2. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

5.8.3. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

5.8.4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

5.8.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

6. השירותים והמוצרים

6.1.    הפירוט והמידע אשר מוצג עבור כל שירות או מוצר באתר מוצגים כפי שפרטים אלה ימסרו לידי מפעיל האתר מנותני השירותים והספקים השונים.

6.2.    יודגש, מפרט המוצר או השירות, לרבות מחירו ותיאורו, מבוסס אך ורק על פרטים ומידע שנמסרו למפעיל על ידי צדדים שלישיים ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם ומהימנותם (להלן: "מפרט המוצר").

6.3.    כדי שמכירת מוצר או שירות שהוצע לרכישה על ידי המפרסמים באמצעות האתר תתרחש, מספר המשתמשים שמתחייבים לרכוש את המוצר או השירות חייב להיות שווה או גבוה לכמות המינימאלית שנקבעה על ידי המפרסם במפרט המוצר בתם משך הזמן שנקבע (להלן: "הכמות המינימאלית לרכישה").

6.4.    המשתמשים יחוייבו בגין המוצר או השירות על ידי הצד השלישי בכפוף לכך שנקיימה הכמות המינימאלית לרכישה של המוצר או השירות.

6.5.    כל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר או השירות תופנה לנותני השירותים עצמם.

6.6.    אספקת המוצרים והשירותים תהיה באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים.

6.7.    למען הסדר הטוב, המפעיל ממליץ למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי נותן השירותים עצמו ומחיר השוק של המוצר או השירות אותו המשתמש מעוניין לרכוש.

6.8.    תמונות המוצר או השירות, ככל שיהיו, יסופקו על ידי נותני השירותים עצמם  וכל טענה בגין אי התאמה בין תאור ותמונת המוצר לבין המוצר בפועל יש להפנות אל נותן השירותים ישירות, שכן מפעיל האתר עצמו אינו אחראי במקר של סתירה כאמור.

7. השימוש באתר

7.1.    השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

8. קישורים חיצוניים

8.1.    האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

8.2.    אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.

8.3.    אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

8.4.    המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

8.5.    מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

9. שימוש לרעה באתר

9.1.    המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

9.2.    המפעיל שוקד לוודא, כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל revivoel@gmail.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

9.3.    בשל כך שהמפעיל אינו יכול לוודא, כי משתמשים באתר הינם הבעלים החוקיים זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

9.4.    ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

9.5.    יודגש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרים אלו, שבהם המפעיל יסבור, כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:

9.5.1. משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.

9.5.2. משתמש שביצע מעשהמחדל אשר לטעמו של המפעיל עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.

9.5.3. משתמש שכרטיס האשראי שברשותו אינו מאפשר את החיוב (כרטיס שנחסם או הוגבל).

9.6.    המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון.

10. תוכן באתר

10.1.המפעיל אינו מנטר ואינו בודק מידע המועלה לאתר על ידי משתמשים ואין הוא יכול לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתר על ידי משתמשים. המפעיל אינו מנטר ואינו בודק מידע הנסרק לאתר באופן אוטומטי ואין הוא יכול לבדוק ולנטר מידע הנסרק לאתר.

11. חיובים וביטולים

11.1.עבור כל מוצר או שירות שנרכש באתר, המפעיל יגבה מהמשתמש מקדמה עבור המוצר או השירות. יתרת סכום רכישת המוצר או השירות ישולמו ישירות לספק המוצר או השירות על ידי המשתמש בהתאם להוראות המפעיל. לחלופין, יתכנו מקרים בהם המפעיל יגבה את סך סכום רכישת המוצר או השירות מהמשתמש.

11.2. משתמש המעוניין לבטל רכישה שנתבצעה דרך האתר יהיה כפוף לתנאי הצד השלישי אשר פרסם את המוצר או השירות כפי שאלה יופיעו במפרט המוצר או כפוף לתנאי רביבוס (במקרים בהם העסקה נסלקה ע"י רביבוס). 

11.3.משתמש המעוניין לבטל רכישה שנתבצעה דרך האתר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. מכל מקום כאמור בסעיפים 14ג(ג), 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן: משתמש רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שמועד ביטול העסקה יחול בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. וזאת כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

11.4.המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.4.1.         כאשר השירות אזל במלאי, במצב זה יהיה רשאי המפעיל להציע מוצר חולופי וככל והמשתמש יחפוץ בכך כספו יוחזר.

11.4.2.         כאשר המפעיל חושד כי התבצע המתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.

11.4.3.         כאשר המפעיל סבור כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה מונעת שימוש סביר באתר.

11.4.4.         כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.

11.4.5.         כאשר המפעיל סבור כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.

11.4.6.         כאשר המפעיל סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

11.4.7.         כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים.

11.5.מחירי המוצרים והשירותים באתר כוללים מס ערך מוסף.

11.6  

ביטול הזמנה - חובה להעביר ביטול הזמנה בכתב ולוודא קבלתה ע"י הסוכן, בהתאם להוראות החוק. כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבע עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעיל לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים לכל אדם, לפי הנמוך מבינהם. ההוראות לעיל לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק יחולו רק על מי שרכש את השירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

לאחר מילוי פרטי אשראי ושליחת ההזמנה, כל הזמנה, גם אם היא בתהליך אישור אצל הספק, תחויב בדמי ביטול מלאים, בכפוף לחוק הגנת הצרכן כפי שמפורט מעלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט והמעודכן בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

לתשומת ליבך, חלק מנותני השירותים והספקים העוסקים בשירותי תיירות דרך אתר טרווליסט אינם ישראליים, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים.

 

12. רציפות, זמינות ואמינות השירות

12.1.המפעיל עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למפעיל, כדי שזה יוכל לתקנו.

12.2.המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

12.3.המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

12.4.המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

13. שימוש בינלאומי באתר

13.1.לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

14. שיפוי

14.1.אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

15. פרטיות

15.2.המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

15.3.הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

15.4.אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. המפעיל לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

15.5.המפעיל רשאי להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר.

15.6.עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל  revivoel@gmail.com

15.7.מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.

15.8.למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

15.9.המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

15.9.1.        למען מימוש רכישת המוצר או השירות.

15.9.2.        כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ביצע מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעיל, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.

15.9.3.        אם המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

15.9.4.        כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

15.9.5.        למען ציוות לצוו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל הוא צד לו.

16. זכויות יוצרים

16.1.כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל.

16.2.האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

16.3.כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים של המפעיל.  

16.4.אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

16.5.על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להימנע מלמסור לחברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו וכי הנך בר רשות להתרת פרסומם באתר.

17. סימני מסחר

17.1.שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של המפעיל והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינם הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

18. פרסומת

18.1.האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

19. הפסקת שימוש

19.1.המפעיל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו סעדים כלשהם.

20. סמכות שיפוט

20.1.הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

20.2.על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

21. יצירת קשר

21.1.המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח לכתובת